معمای رنگها

معمای رنگها

معمای رنگها

معما
با توجه به راهنمائی های زیر مشخص کنید که هر رنگ در کدام خانه از جدول قرار دارد؟

راهنمایی ها:
۱- زرد و نارنجی مجاورند در حالی که قرمز و مشکی مجاور نیستند.
۲- خانه شماره ۳ یکی از رنگ های مقابل است: سفید ، سبز ، آبی ، قرمز ، خانه ۵ سفید و بنفش نیست.
۳- بنفش و نارنجی در یک ستون هستند در حالی که زرد و مشکی همانند سبز و آبی در یک ستون نیستند.
۴- شماره خانه های سفید و صورتی متوالی است ولی خانه ها مجاور نیستند.
۵- اختلاف شماره خانه های قرمز و زرد کمتر از ۳ است. اختلاف شماره خانه های سفید و آبی بیشتر از ۳ نیست. همچنین اختلاف شماره خانه های قرمز و آبی بیشتر از ۲ است.
۶- سبز که در مجاورت صورتی است در خانه ای با شماره فرد قرار گرفته. قر مز و زرد در یک ردیف قرار ندارند.
۷- شماره خانه با رنگ آبی از سبز بیشتر است.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

جواب معما

 

معمای رنگها

 

*

*

*

*

*

معمای رنگها

*

*

*

*

*

معمای رنگها

 

*

*

*

*

*

معمای رنگها

 

منبع:vase2.com

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه