اردوگاه ترک اعتیاد جوانان به اینترنت در چین. افراد معتاد به اینترنت و بازی های کامپیوتری به اردوگاه های ترک اعتیاد فرستاده می شوند. این افراد تحت نظر سربازان سابق قرار می گیرند و فعالیت های متنوع فرهنگی و ورزشی را انجام می دهند تا اعتیاد به اینترنت و بازی های کامپیوتری را ترک کند. هدف از برگزاری این دوره ها، دور کردن این افراد از یکجانشینی و وادار کردن آنها به تحرک و نشاط و فعالیت است. هم اکنون در چین و براساس ساختار نظامی، ۲۵ اردوگاه ترک اعتیاد به اینترنت در مناطق مختلف این کشور برپا شده اس ...

اردوگاه ترک اعتیاد جوانان به اینترنت در چین

افراد معتاد به اینترنت و بازی های کامپیوتری به اردوگاه های ترک اعتیاد فرستاده می شوند.

این افراد تحت نظر سربازان سابق قرار می گیرند و فعالیت های متنوع فرهنگی و ورزشی را انجام می دهند تا اعتیاد به اینترنت و بازی های کامپیوتری را ترک کند.

هدف از برگزاری این دوره ها، دور کردن این افراد از یکجانشینی و وادار کردن آنها به تحرک و نشاط و فعالیت است.
هم اکنون در چین و براساس ساختار نظامی، ۲۵ اردوگاه ترک اعتیاد به اینترنت در مناطق مختلف این کشور برپا شده است تا جوانان از اعتیاد به اینترنت رها شوند.

رویترز اضافه کرد: با افزایش تعداد جوانان و نوجوانانی که به صورت اعتیادآوری از اینترنت استفاده می کنند و ساعت های زیادی را به انجام بازی های الکترونیکی اختصاص می دهند مراجعه پدران و مادران نگران به اردوگاه های نظامی مقابله با اعتیاد به اینترنت افزایش یافته است.

“شینج لیمینگ” مقام مسؤول در یکی از این اردوگاه های ترک اعتیاد به اینترنت گفت: نوجوانانی که به اینترنت اعتیاد دارند به لحاظ جسمی به شدت ضعیف هستند. هیجان و علاقه به اینترنت، به سلامت آنها آسیب زده است و در نهایت آنها توانایی زندگی عادی و ارتباط با دیگر را از دست می دهند.

وی افزود: آموزش و زندگی در محیط نظامی باعث می شود آنها دوباره توانایی زندگی طبیعی را بازیابند. آموزش های اینجا قدرت بدنی آنها را افزایش می دهد.

علاوه بر آموزش ها و تمرین های بدنی، در این دوره های ۴ تا ۸ ماهه برنامه های موسیقی و رقص نیز وجود دارد.

 اردوگاه ترک اعتیاد جوانان به اینترنت در چین - تصویر 1

 اردوگاه ترک اعتیاد جوانان به اینترنت در چین - تصویر 2

 

 

 اردوگاه ترک اعتیاد جوانان به اینترنت در چین - تصویر 3

 

 

 اردوگاه ترک اعتیاد جوانان به اینترنت در چین - تصویر 4

 

 

 اردوگاه ترک اعتیاد جوانان به اینترنت در چین - تصویر 5

 

 

 اردوگاه ترک اعتیاد جوانان به اینترنت در چین - تصویر 6

 

 

 اردوگاه ترک اعتیاد جوانان به اینترنت در چین - تصویر 7

 

 

 اردوگاه ترک اعتیاد جوانان به اینترنت در چین - تصویر 8

 

 

 اردوگاه ترک اعتیاد جوانان به اینترنت در چین - تصویر 9

 

 

 اردوگاه ترک اعتیاد جوانان به اینترنت در چین - تصویر 10

 

 

 اردوگاه ترک اعتیاد جوانان به اینترنت در چین - تصویر 11

 

 

 اردوگاه ترک اعتیاد جوانان به اینترنت در چین - تصویر 12

 

 

 اردوگاه ترک اعتیاد جوانان به اینترنت در چین - تصویر 13

 

 

 اردوگاه ترک اعتیاد جوانان به اینترنت در چین - تصویر 14

 

 

 اردوگاه ترک اعتیاد جوانان به اینترنت در چین - تصویر 15

 

 

 اردوگاه ترک اعتیاد جوانان به اینترنت در چین - تصویر 16

 

 

 اردوگاه ترک اعتیاد جوانان به اینترنت در چین - تصویر 17

 

 

 اردوگاه ترک اعتیاد جوانان به اینترنت در چین - تصویر 18

 

 

 اردوگاه ترک اعتیاد جوانان به اینترنت در چین - تصویر 19

 

 

 اردوگاه ترک اعتیاد جوانان به اینترنت در چین - تصویر 20

 

 

 اردوگاه ترک اعتیاد جوانان به اینترنت در چین - تصویر 21

 

 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه